[1]
T. I. NOVIKOVA, T. V. POLUBOYAROVA, and Y. G. ZAYTSEVA, “TDZ-INDUCED MULTIPLICATION OF Disanthus cercidifolius MAXIM”, PCBMB, vol. 20, no. 13-14, pp. 528-533, Aug. 2019.