Journal of Applied Chemical Science International

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MULTI-RESPONSIVE NANO-SIZED HYDROGEL BASED ON N-ISOPROPYLACRYLAMIDE AND MAGNETITE

V. V. KONOVALOVA, YU. M. SAMCHENKO, S. O. KRYKLYA, S. M. SCHERBAKOV, A. F. BURBAN, Z. R. ULBERG

Page: 132-140
Abstract View: 579 times | PDF Download: 0 times

PDF (INR 2100)

SOLVENT EXTRACTION OF CHROMIUM (III) USING TRIBUTYLPHOSPHINE OXIDE

A. V. L. N. S. H. HARIHARAN, K. C. PURNIMA

Page: 141-145
Abstract View: 599 times | PDF Download: 0 times

PDF (INR 2100)

STUDY ON THE DEGRADATION OF CELLULOSE ACETATE FIBER FOR CIGARETTE FILTER MATERIAL, A BRIEF REVIEW

HAO WANG, JIANBO ZHAN, ZHENHUA YU, YING ZHANG, JIANG YU, MUYAN LI, YAFENG JI, RONGRONG FU, YAO YU, YONGFA GUI, HAIYAN DING, TAO WANG, WEIMIN GONG, WEI DING, LIWEI LI, JING ZHANG, TINGTING YU, HAN ZHENG, LIANG CHENG, BAOSHAN YUE, JIAO XIE

Page: 157-162
Abstract View: 641 times | PDF Download: 0 times

PDF (INR 2100)